ul. Dobra 55, Warszawa

Instytut Romanistyki UW

Wsparcie na uczelni

Uniwersytet Warszawski jest różnorodną wspólnotą. Jednym ze szczególnie istotnych zadań uczelni jest zapewnianie poczucia bezpieczeństwa wszystkim członkom jej społeczności. UW systematycznie podejmuje działania na rzecz budowania środowiska wolnego od wszelkich przejawów nierównego traktowania. Na uczelni osoby studiujące i pracujące mogą liczyć m.in. na wsparcie psychologiczne i prawne, w tym te dotyczące rozwiązywania konfliktów i sporów.

Wsparcie psychologiczne i dla osób ze szczególnymi potrzebami

Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnościami (BON)

Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnościami oferuje wsparcie osobom doświadczającym skutków niepełnosprawności i/lub przewlekłych problemów zdrowotnych, jak również osobom doświadczającym przejściowych problemów zdrowotnych, których skutki utrudniają lub uniemożliwiają studiowanie zgodnie z wymogami określonymi w Regulaminie Studiów UW i sylabusach przedmiotów w USOSweb (np. zgodnie z limitem dopuszczalnych nieobecności).

Katalog najczęściej świadczonych przez BON form wsparcia znajduje się tutaj.

W ramach BON działa także Centrum Wsparcia Akademickiego dla studentów ze spektrum autyzmu. 

Centrum Pomocy Psychologicznej UW

Do Centrum Pomocy Psychologicznej UW mogą zgłosić się osoby, które znajdują się w kryzysie psychicznym, potrzebują wsparcia psychologicznego lub pomocy w adaptacji do nowych wyzwań. 

Kiedy warto zgłosić się do CPP UW

Zespół CPP UW udziela różnych form wsparcia – od pojedynczych konsultacji po indywidualną psychoterapię krótkoterminową lub psychoterapię grupową ograniczoną w czasie. 

CPP UW prowadzi także warsztaty psychoedukacyjne wspierające rozwój określonych umiejętności psychologicznych, m.in. ułatwiających studiowanie. Aktualna oferta warsztatów znajduje się tutaj

Wsparcie w sytuacji nierównego traktowania lub konfliktu

Ombudsman (Rzecznik akademicki)

Ombudsman to osoba niezależna i neutralna, do której można zwrócić się w sposób nieformalny i poufny z prośbą o pomoc w sprawach dotyczących uczelni i jej społeczności. Zadaniem ombudsmana jest wspieranie pracowników i studentów w rozwiązywaniu konfliktów oraz dbanie o to, by wszyscy członkowie społeczności akademickiej byli traktowani sprawiedliwie i uczciwie. 

Sprawy, którymi zajmuje się ombudsman, to m.in.: spory na linii student – profesor/tutor lub student – pracownik administracji, spory wewnątrzgrupowe między studentami, naruszenie regulaminu studiów, niesprawiedliwe traktowanie, naruszenie godności, mobbing, molestowanie seksualne, naruszenie prawa własności intelektualnej.

Rzeczniczka akademicka: dr Anna Cybulko

Zastępczyni Rzeczniczki akademickiej ds. studenckich: Magdalena Miksa.

Kontakt: ombudsman@uw.edu.pl

Pełnomocnik ds. równości na Wydziale Neofilologii

Wydziałowy Pełnomocnik ds. równości to pierwszy punkt kontaktowy dla osób potrzebujących wsparcia lub porady w sprawie przeciwdziałania dyskryminacji, mobbingowi albo molestowaniu seksualnemu. Kontakt z Pełnomocnikiem jest poufny. 

Pełnomocniczka ds. równości na WN: dr Anna Grzeszak.

Kontakt: osoba.zaufania@wn.uw.edu.pl

Równoważni – równościowa strona UW

Równoważni to strona UW, na której można znaleźć informacje, porady i publikacje na temat działań na rzecz równego traktowania i różnorodności na uczelni.

Publikacje równościowe:

Poradnik antydyskryminacyjny dla osób studiujących i zatrudnionych na UW

Przeciwdziałanie molestowaniu seksualnemu na uczelni. Informator UW

Rekomendacje dotyczące języka niedyskryminującego na UW

Każda osoba, która doświadczyła dyskryminacji lub nierównego traktowania, może także zgłosić zdarzenie do Koordynatora ds. Antydyskryminacji, który zbada sprawę i może przekazać ją do rozpatrzenia Komisji Rektorskiej ds. Przeciwdziałania Dyskryminacji.

Koordynatorka ds. Antydyskryminacji: Anna Grędzińska

Kontakt: koordynator-antydyskryminacja@uw.edu.pl

Wsparcie prawne

Akademicka Poradnia Prawna na UW

Doradcy pracujący w Akademickiej Poradni Prawnej – studenci ostatnich lat, absolwenci i doktoranci WPiA UW – udzielają bezpłatnych porad prawnych w sprawach typowo akademickich (m.in. regulaminy studiów, regulaminy pomocy materialnej), a także z zakresu m.in. prawa cywilnego, prawa rodzinnego i opiekuńczego, prawa pracy oraz prawa administracyjnego. 

Centrum Rozwiązywania Sporów i Konfliktów przy WPiA UW

CRSiK wykorzystuje techniki mediacji oraz inne polubowne metody rozwiązywania sporów. Jego celem jest promowanie kultury rozwiązywania konfliktów. Zespół CRSiK prowadzi działalność edukacyjną i badawczą, a także praktykę z zakresu mediacji, moderacji oraz zarządzania konfliktem, w tym bezpłatne mediacje akademickie z udziałem pracowników i studentów UW w sporach wynikających z pracy i nauki na uczelni.

Klinika Prawa UW

Klinika Prawa UW, czyli Studencki Ośrodek Pomocy Prawnej przy WPiA UW, to zespół studentów ostatnich lat, którzy udzielają bezpłatnych porad prawnych osobom w trudnej sytuacji materialnej. Pomoc prawna udzielana jest przez studentów, których pracę nadzorują koordynatorzy – osoby z doświadczeniem w konsultacjach prawniczych.