ul. Dobra 55, Warszawa

Instytut Romanistyki UW

Moduł tłumaczeniowy

Na studiach magisterskich II stopnia w Instytucie Romanistyki Uniwersytetu Warszawskiego studenci mogą wybrać profil przekładowy, do którego kandydaci przechodzą rekrutację, obejmującą zwłaszcza test predyspozycji. Program profilu nosi ogólny tytuł „Przekład w perspektywie międzykulturowej” i jego część specjalistyczna obejmuje zajęcia teoretyczne i praktyczne dotyczące tłumaczenia. Studenci
zapoznają się z różnymi technikami przekładowymi, analizują aspekty gramatyczne, semantyczno-pragmatyczne i kulturowe przekładu, również w perspektywie porównawczej między językami polskim i francuskim. Największą część stanowią zajęcia praktyczne, w czasie których studenci tłumaczą teksty z języka francuskiego na polski i odwrotnie oraz wspólnie z wykładowcą analizują i oceniają przekłady własne lub ewentualnie już istniejące. Zajęcia te obejmują przekłady tekstów popularnonaukowych, dotyczących życia gospodarczego (w szczególności języka handlowego), kulturalnego, turystyki, wreszcie przekłady tekstów literackich. Dominuje praca z tłumaczeniem pisemnym, ale są też proponowane zajęcia z tłumaczenia ustnego. Studenci zdobywają następujące umiejętności:

  • umiejętność posługiwania się specjalistycznymi słownikami i bazami terminologicznymi przy poszukiwaniu słownictwa do tłumaczeń oraz tworzenia glosariuszy w danym zakresie tematycznym,
  • umiejętność posługiwania się specjalistycznym słownictwem,
  • umiejętność poprawnego tłumaczenia terminów z poszczególnych dziedzin z uwzględnieniem różnych kontekstów w Polsce i we Francji,
  • umiejętność przetłumaczenia tekstu z danej dziedziny z języka polskiego na francuski,
  • umiejętność praktycznego stosowania reguł gramatyki języka francuskiego i języka polskiego w tłumaczeniu,
  • umiejętność wyboru strategii tłumaczeniowej i jej uzasadnienia.

Poza profilem przekładowym studenci I i II stopnia również mają do wyboru praktyczne lub teoretyczno-praktyczne zajęcia z tłumaczeń, dotyczące przekładu tekstów z szeroko pojętej humanistyki lub innych dziedzin, a także np. literatury dla dzieci.