ul. Dobra 55, Warszawa

Instytut Romanistyki UW

Erasmus +

WYMIANA STUDENCKA ERASMUS+

ERASMUS+ (Wymiana studencka/ échange étudiant)

Koordynatorami programu Erasmus są

dr Anna Ciostek, pok. 3410

Coordinateurs de Erasmus/Erasmus+ :

Mme Anna Ciostek, bureau 3410

email : a.ciostek@uw.edu.pl

Dyżury w sem. zimowym 2023-2024/ Horaires de permanence semestre d’hiver 2023-2024

poniedziałek/lundi 15.00-16.00

po umówieniu/sur rendez-vous : a.ciostek@uw.edu.pl

!!! WAŻNE !!!!

W kwalifikacji 2023/2024 ( na kolejny rok akademicki) nie mogą brać udziału studenci, dla których semestr letni 2023/2024 jest ostatnim semestrem studiów pierwszego stopnia (czasowe zawieszenie w prawach do kwalifikacji na mocy oficjalnej decyzji ogłoszonej przez BWZ UW dnia 13 lutego 2024). Koniec naboru w IR przypadał na 20 styczna 2024 zgodnie z harmonogramem.

Ewentualna dodatkowa kwalifikacja (tzw. druga tura „ogólnouniwersytecka” na częściowe studia zagraniczne) w ramach niewykorzystanych miejsc przewidziana jest na wrzesień/październik 2024. Nabór organizowany jest przez BWZ. Warunkiem koniecznym jest bycie studentem (status aktywny) studiów drugiego stopnia.

Zainteresowane osoby proszone są o kontakt z BWZ.

DODATKOWE INFORMACJE dotyczące wyjazdów (data umieszczenia na stronie : 6.03.2024)

  1. Ogólne zasady kwalifikacji studentów i doktorantów do stypendium Erasmus na zagraniczne studia częściowe (SMS)
  2. Zasady kwalifikacji (regulamin IR + harmonogram) : Zasady kwalifikacji studentów do stypendium Erasmus+ obowiązują z zastrzeżeniem zmian wprowadzanych przez BWZ UW w danym roku akademickim.
  3. Skład komisji kwalifikacyjnej : w skład komisji rekrutacyjnej wchodzą: koordynatorzy ds. mobilności w Instytucie Romanistyki oraz przedstawiciel samorządu studenckiego.
  4. Składanie dokumentów : u koordynatorów ds. mobilności w IR zgodnie z harmonogramem opublikowanym na stronie internetowej jednostki
  5. Odwołania od decyzji o nieprzyznaniu stypendium : Odwołanie należy przesłać na piśmie lub za pośrednictwem informatycznego systemu obsługi studiów ( §8 ust. 10 i 11 Regulaminu Studiów), w terminie 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania informacji o niezakwalifikowaniu się na częściowe studia Erasmus+ przekazanej przez koordynatora ds. mobilności jednostki macierzystej studenta.
  6. Uznawanie przedmiotów realizowanych w ramach wymiany Erasmus+ : warunkiem zaliczenia przedmiotów zrealizowanych w ramach wymiany Erasmus+ jest tożsamość efektów uczenia się przedmiotu zagranicznego z efektami uczenia się przedmiotu będącego elementem programu na kierunku filologia romańska ( nauki humanistyczne ). Decyzję podejmują koordynatorzy ds. mobilności w IR, zgodnie z ofertą przedmiotów kierunkowych w IR

Regulamin Erasmus+

nabór jesień 2023

Regulamin Uchwały RD z dnia 23 listopada 2021 r.

załącznik 1

załącznik 2

2- Regulamin ogólnouniwersytecki

O programie Erasmus+ 2021-2027 : Biuro ds. współpracy z zagranicą

Ogólne zasady kwalifikacji studentów i doktorantów do stypendium Erasmus na zagraniczne studia częściowe (SMS) do uczelni z krajów członkowskich UE i stowarzyszonych z programem oraz Wielkiej Brytanii – rok akademicki 2023/2024

Uczelnie partnerskie

Podwójny dyplom polsko-francuski

We współpracy z Uniwersytetem w Poitiers Instytut Romanistyki prowadzi projekt podwójnego dyplomu francusko-polskiego (master-magisterium). Więcej informacji do pobrania tutaj. Opiekunem projektu z ramienia Instytutu jest dr hab. Radosław Kucharczyk (r.kucharczyk@uw.edu.pl)

Podpisane umowy Erasmus+

BELGIA

– Université de Liège

FRANCJA

– Université Lumière ( Lyon II)
– Université Michel de Montaigne (Bordeaux III)
– Université de Haute-Alsace (Mulhouse)
– Université de Lorraine (Wydział Lettres Modernes)
– Université Paul Valéry (Montpellier III)
– Université Côte d’Azur (Nice)
– Université Sorbonne Nouvelle (Paris III)
– Université de Nanterre (Paris X)
– Université Paris Nord (Paris XIII)
– Université de Poitiers

NIEMCY

– Universität des Saarlandes

Praktyki Erasmus+

1. Informacje o praktykach Erasmus+ znajdują się na stronie Biura Współpracy z Zagranicą (BWZ) pod następującymi adresami :

– praktyki studenckie SMP

– praktyki absolwenckie SMPA

2. Na stronie BWZ została umieszczona nowa zakładka umożliwiająca studentom i doktorantom zgłoszenie swojego zainteresowania odbyciem praktyki za granicą. Osoby, które zarejestrują się w bazie, otrzymają listę firm, w których studenci UW w poprzednich latach odbyli praktykę oraz oferty praktyk, które przekazywane są do BWZ.