ul. Dobra 55, Warszawa

Instytut Romanistyki UW

Monika Malinowska

dr hab. prof. UW Monika Malinowska

Zakład Literaturoznawstwa Francuskiego 

Profesor uczelni (grupa badawczo-dydaktyczna) 

m.a.malinowska@uw.edu.pl

Tematyka badań

Literatura francuska XVII i XVIII wieku, querelle des femmes, społeczeństwo francuskie epoki ancien régime’u, Rewolucja francuska

Publikacje
  • « Disputatio nova contra Mulieres de 1595 et ses deux traductions françaises au XVIIIe siècle », Lumen n° 41, 2023, p. 21-32
  • « Poulain de la Barre, un linguiste oublié », François Poulain de la Barre – égalité, radicalité, modernité, red. M.-F. Pellegrin, Paris, Vrin, 2017, s. 97-113, 
  • Nowa rozprawa przeciwko kobietom, w której dowodzi się, że nie są one ludźmi, tłum. M. Cyrulski, oprac. i red. naukowa M. Malinowska, Warszawa, Elipsa, 2020, 105 s. (ISBN 978-83-8017-271-5), 
  • « L’éducation des jeunes filles dans l’ancienne Pologne aux XVIe et XVIIe siècles », Femmes et le Savoir / Women and Knowledge / Frauen und Wissen, red. J. Godlewicz-Adamiec/D. Krawczyk/M. Łuczyńska-Hołdys/P. Piszczatowski/ M. Sokołowicz, Paris, Classiques Garnier, 2020, s. 409-422, 
  • « Marie de Gournay et son interprétation d’imago Dei – à la recherche du nouveau sens de la notion biblique », Romanica Wratislaviensia, n°69 : « Construire le sens. Entre le mot, le texte et le discours », red. W. Ucherek/A. Sadkowska-Fidala/M. Pawłowska, 2022, s. 155-164, 
  • Antologia francuskich tekstów prokobiecych od średniowiecza po Rewolucję francuską, red. naukowa M. Malinowska, Warszawa, Elipsa, 2022, (ISBN 978-83-8017-273-9), 215 s. 
Przebieg kariery naukowej

Rozprawa doktorska napisana pod kierunkiem dra hab. prof. UW Zbigniewa Naliwajka pt. Sytuacja kobiety w siedemnastowiecznej Francji i Polsce, obroniona w grudniu 2006 roku.

Uzyskanie tytułu doktora nauk humanistycznych, specjalność literaturoznawstwo.
Od maja 2007 roku adiunkt w Instytucie Romanistyki.
2014 – habilitacja 

2023 – profesor uczelni

Działalność

lata 2006-2013 Pełnomocnik Dyrektora ds. USOS
od 2013 planista 

Członkostwo w organizacjach i stowarzyszeniach:

1/ członek Société Canadienne d’Étude du Dix-Huitième Siècle
2/ członek i założyciel interdyscyplinarnego międzyinstytutowego zespołu badawczego „Badania nad Kulturą Dawną” działającego na Wydziale Neofilologii UW

3/ członek SECFS: Society for Eighteenth-Century French Studies,

4/ członek ASECS: American Society For Eighteenth-Century Studies

 

Inne

2015-2017 udział w projekcie finansowanym przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego realizowanym w ramach porozumienia między Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie i Narodowym Archiwum Historycznym Białorusi w Mińsku (fond 695, sygn. 260) polegającym na wykonaniu odpisów i naukowej interpretacji językowej listów Marii Kazimiery d’Arquien z lat 1696-1699.
2017 udział w grancie NCN 2013/11/B/HS2/02755 pt. Korespondencja i publicystyka Dawida Lazera z Palestyny/Izraela (1941-1974), kierownik projektu Elżbieta Kossewska, wykonywanie odpisów i tłumaczenie listów m. in. Marka Chagalla, Józefa i Marii Czapskich oraz Dawida Lazera.

Cykliczne organizowanie konferencji naukowych o tematyce kobiecej:

1/ „Kobiety Europy epok dawnych – źródła i perspektywy”, Uniwersytet Warszawski, 24-25 października 2015 r. (we współpracy z Instytutem Germanistyki UW)
2/ międzynarodowa konferencja pt. „La femme – le savoir, les sciences et les universités. En Europe et dans le monde entier/Die Frau – Wissen, Wissenschaft, Universitäten. Europa und die Welt/Woman – knowledge, sciences, universities – Europe and the world”, Uniwersytet Warszawski, 21-23 października 2016 r. (we współpracy z Instytutem Germanistyki UW), dofinansowanie z Wydziału Neofilologii UW w ramach obchodów jubileuszowych UW
3/ ogólnopolska konferencja naukowa pt. „Kobieta – wiedza, nauka, uniwersytety”, Uniwersytet Warszawski, 21-23 października 2016 r. (we współpracy z Instytutem Germanistyki UW)
4/ ogólnopolska konferencja naukowa pt. „Od Pieśni nad Pieśniami po 50 twarzy Greya – kobiety i dyskurs miłosny od Starożytności po współczesność”, Uniwersytet Warszawski, 21-22 października 2017 r. (we współpracy z Instytutem Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich UW)
5/ NIEPOTRZEBNE, NIECHCIANE – kobieca (nie)obecność na przestrzeni wieków”, Uniwersytet Warszawski, 26-27 października 2019 r. (wraz z doktorantkami Aleksandrą Urbanek oraz Alicją Walczyną) 

od 2022 współpraca z Austriackim Forum Kultury w Warszawie – 30.03.2023 – udział i współorganizacja panelu pt. „Wokół Christine de Pizan” https://www.youtube.com/watch?v=BNrqe4wjVG4

https://austria.org.pl/mediateka

Hobby

tenis, badminton, suche pastele.