ul. Dobra 55, Warszawa

Instytut Romanistyki UW

Małgorzata Izert

dr hab. prof. UW Małgorzata Izert

Zakład Językoznawstwa Romańskiego 

Adiunkt (grupa badawczo-dydaktyczna) 

m.izert@uw.edu.pl

Tematyka badań

semantyka i morfologia leksykalna, frazeologia, językoznawstwo korpusowe. Od kilkunastu lat pracuje nad zagadnieniem intensyfikacji i kwantyfikacji. 

Publikacje
  • Izert M. (2022). D’une note de nostalgie par un fleuve de souvenirs à un concert de louanges ou des quantifieurs nominaux aspectuels.[in :] W. Fijałkowska, M. Grycan, A. Kieliszczyk, E. Pilecka (éds), Discours, traduction, poésie – Anna Dutka-Mańkowska 40 ans à l’Institut d’Études romanes de Varsovie », Varsovie : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 165-181.             
  • Izert M., Pilecka E.(2022). « Les parties du corps humain dans les phrasèmes à valeur intensive en français et en polonais – vers une étude contrastive », Studia Romanica Posnaniensia 49/4, 27-42. 
  • Izert M., Pilecka E. (2021). Comment surintensifier les expressions d’intensité ? L’exemple des collocation Adj/V comme SN et Adj/N à faire Vinf  Estudios románicosn° 30, 59-78. ISSN 0210-4911 
  • Izert M. (2021). D’une avalanche et d’une vague concrète à une avalanche et une vague imagée ou de la perception du mouvement réel à la perception du mouvement métaphorique, in : Ch. Lacassain-Lagoin, F. Marsac, W. Ucherek, K. Chovancova (éds), Sens (inter)dits. 1. Construction du sens et représentation des référents, Dixit Grammatica, Paris : L’Harmattan, 95-108.   ISBN 978-2-343-22729-0
  • Izert M. (2016). La valeur du suffixe -issime en français du XXI siècle, in : A. Krzyżanowska, K. Wołowska (éds), Les émotions et les valeurs dans la communication I Découvrir l’univers de la langue, Frankfurt am Main : Peter Lang, 101-108. ISBN 978-3-631-66645-6 (Print)   
  • Izert M. (2015). La construction préfixale de forte intensité en français contemporain, Łask : LEKSEM str. 442 ISBN 978-83-63781-23-1 
  • Więcej: https://pbn.nauka.gov.pl, https://www.researchgate.net/profile/Malgorzata-Izert       
Przebieg kariery naukowej

1991 – dyplom magistra filologii romańskiej w Instytucie Romanistyki UW
2002 – stopień doktora nauk humanistycznych uzyskany na Wydziale Neofilologii UW na podstawie rozprawy napisanej pod kier. prof. dr hab. Teresy Giermak-Zielińskiej « Les expressions Adj. comme SN et l’intensification de la propriété »

2016 – stopień doktora habilitowanego nauk humanistycznych uzyskany na Wydziale Neofilologii UW na podstawie dorobku i osiągnięcia naukowego: « La construction préfixale de forte intensité en français contemporain », Oficyna Wydawnicza LEKSEM, Łask, 2015, s. 442.

2022 – stanowisko profesora uczelni

Nagrody

Nagroda Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z okazji 30-lecia działalności zawodowej (2021)

Medal Srebrny za Długoletnią Służbę (2017)

Nagroda Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z okazji 25-lecia działalności zawodowej (2016)

Nagroda Rektora UW z okazji jubileuszu 20-lecia działalności zawodowej (2011)

Nagroda Rektora Uniwersytetu Warszawskiego (2006)

Nagroda Rektora Uniwersytetu Warszawskiego (1999) Nagroda Dyrektora Instytutu (1997)

CZŁONKOSTWO W ORGANIZACJACH I STOWARZYSZENIACH

Członek jednego z 14 komitetów naukowych (5. Lexique) VIII-ego Światowego Kongresu Językoznawstwa Francuskiego ( 8e Congrès Mondial de Linguistique française), Uniwersytet w Orleanie (06.2022)  

Wice-przewodnicząca Akademickiego Towarzystwa Romanistów Polskich ATRP « Plejada » (2016-2018)

Członek Komitetu Naukowego Collection internationale de linguistique française “Dixit Grammatica”, L’Harmattan (od 2015 –)

Członek Polskiego Towarzystwa Językoznawczego

Członek Akademickiego Towarzystwa Romanistów Polskich ATRP « Plejada »

Członek Towarzystwa Popularyzowania Wiedzy o Komunikacji Językowej „Tertium”

Działalność

03.2021 –  Kierownik Zakładu Językoznawstwa Romańskiego (druga kadencja)

2021-2024 – Członek Rady Dydaktycznej w Instytucie Romanistyki (druga kadencja)

06.2021-05.2022 – Członek Zespołu Kwalifikacyjnego do Międzydziedzinowej Szkoły Doktorskiej UW

2019-2020 – Członek Rady Dydaktycznej w Instytucie Romanistyki

03.2017-02.2021 – Kierownik Zakładu Językoznawstwa Romańskiego 

2016 – Członek Rady Naukowej Wydziału Neofilologii

2016 – Członek Rady Naukowej w Instytucie Romanistyki

10.2004- 09.2019 – Przewodnicząca Komisji rekrutacyjnej na Niestacjonarne studia zaoczne II stopnia w Instytucie Romanistyki

2003-2020 – Kierownik Niestacjonarnych studiów zaocznych II stopnia w IR
1991-2003 – Opiekun studentów I-III

Hobby

podróże dalsze i bliższe, wycieczki piesze i rowerowe, narty