ul. Dobra 55, Warszawa

Instytut Romanistyki UW

Magdalena Grycan

dr Magdalena Grycan

Zakład Językoznawstwa 

Starszy asystent (grupa badawczo-dydaktyczna) 

m.grycan@uw.edu.pl

Tematyka badań

literatura dziecięca i młodzieżowa w perspektywie traduktologicznej (przekład) i literaturoznawczej, socjolingwistyka wielojęzyczności

Publikacje
  • Le thème du pain dans les albums de jeunesse documentaires : termes, contextes et défis pour la traduction, ROCZNIKI HUMANISTYCZNE Tom LXXI, zeszyt 8 – 2023. DOI: http://doi.org/10.18290/rh.23718-3
  • Obcy wśród swoich? O zjawisku wzajemnej obcości w relacjach Szwajcarów francusko- i niemieckojęzycznych,Discours, traduction, poésie ANNA DUTKA-MAŃKOWSKA, 40 ans à l’Institut d’Études romanes de Varsovie, red. naukowa Magdalena Grycan, Wanda Fijałkowska, Anna Kieliszczyk, Ewa Pilecka, Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 2022. 
  • Między językami, między światami – o życiu w nowym języku w świetle doświadczeń wybranych pisarek, Entre langues, entre cultures. Mélanges offerts à Krystyna Wróblewska-Pawlak, red. naukowa Monika Kostro, Krystyna Szymankiewicz, Magdalena Grycan, Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 2021.
  • O polszczyźnie w cieniu Marca ’68: studium przypadku polskich Żydów i francuskich imigrantów, 2019, LingVaria Rok XIV (2019) | 1 (27).
  • „Zakazane słowo „Żyd” – o ukrywaniu tożsamości żydowskiej w rodzinach po Zagładzie w świetle wywiadów z przedstawicielami drugiego pokolenia”, R. Chymkowski, A. Koprowicz (red.), (2016), PONGO TOM XVIII UKRYTE W KULTURZE, Stowarzyszenie Katedra Kultury, Katowice – Warszawa, s.197-213.
  • „Nie podarowałam dzieciom języka polskiego”. O transmisji językowej i wieloję- zycznej edukacji w sytuacji emigracji na przykładzie rodzin emigrantów żydowskich z Polski, [w] A. Jaroszewska, B. Karpeta-Peć, M. Smuk, J. Sobańska, J. Sujecka-Zając (red.), 2016, Wielojęzyczność i międzykulturowość na lekcji języka obcego, Instytut Germanistyki i Instytut Romanistyki UW, s. 215-231.
  • „Kręgi obcości. O doświadczeniu nieprzynależności w świetle wywiadów z polskimi Żydami/Polakami pochodzenia żydowskiego emigrującymi do Francji w latach 1967-1980”, [w] T. Korczyński, A. Orla-Bukowska (red.), 2016, Obcy w labiryncie kultur, Warszawskie Wydawnictwo Socjologiczne, s. 195-209.
  • „O skomplikowanej sytuacji językowej Żydów żyjących w Polsce w okresie międzywojennym” . Acta Philologica, nr 44, 2013.
  • „Być Żydówką w Polsce i we Francji: o konstruowaniu tożsamości żydowskiej w świetle wywiadów z polską Żydówką, francuską imigrantką” –artykuł ukazał się w numerze wrześniowo-październikowym czasopisma Midrasz (175/2013).
Przebieg kariery naukowej

2011 – magisterium w Instytucie Romanistyki UW
2018 – stopień doktora nauk humanistycznych uzyskany z wyróżnieniem na Wydziale Neofilologii UW; rozprawa napisana pod kierunkiem prof. dr hab. Krystyny Wróblewskiej-Pawlak; temat rozprawy: Język i tożsamość w doświadczeniu potrójnej przynależności: socjolingwistyczne studium przypadków polsko-żydowsko-francuskich 

Hobby

kino (oczywiście zwłaszcza francuskie), książki (przeczytam wszystko, co napiszą Milan Kundera, Olga Tokarczuk i Alice Munro), muzyka (przede wszystkim filmowa), historia mówiona (uwielbiam się wzruszać), teatr (także ten dla dzieci). Jestem romanistką anglofilką.