ul. Dobra 55, Warszawa

Instytut Romanistyki UW

Wanda Fijałkowska

dr hab. Wanda Fijałkowska

Zakład Językoznawstwa Romańskiego 

Adiunkt (grupa badawczo-dydaktyczna) 

w.fijalkowska@uw.edu.pl

Tematyka badań

Słowotwórstwo z elementami semantyki, składnia z elementami semantyki, badania kontrastywne. 

Publikacje
  • 2023, Fijałkowska W., Małagocka P., « Emprunts à l’anglais : néologismes (alimentation)», w :  Kacprzak A., Cartier E., Mudrochová R. [red.], La néologie par emprunt en français, en polonais et en tchèque : tendances actuelles, seria : Études de linguistique, littérature et arts / Studi di Lingua, Letteratura e Arte, t. 58, s. 251-262.
  • Fijałkowska Wanda, 2019a,  ­­La dérivation par échange de préfixes au sein du système dérivationnel polonais et français (książka), Wydawnictwo Naukowe Semper, Warszawa.     
  • Fijałkowska Wanda, 2019b,  Dlaczego warto odróżniać sufiks od końcówki? (na marginesie artykułu Marka Stachowskiego Terminy „sufiks” i „końcówka” w polskiej terminologii gramatycznej, LingVaria nr 1(27), s. 353-361.  
  • Fijałkowska Wanda, 2014, « Le prefixoïde – un outil de description morphologique et élément du systeme de la langue française et polonaise », w : LingVaria, nr 2(18), Wydawnictwa Wydziału Polonistyki UW i Wydawnictwo « Księgarnia akademicka », Kraków.    
  • Fijałkowska Wanda, 2008, „Słowotwórstwo w służbie humoru: francuski humor słowotwórczy w Internecie”, w: Kwiatkowska A., Dżereń-Głowacka S [red.], Odcienie humoru, Naukowe Wydawnictwo Piotrkowskie, Piotrków Trybunalski, s.105-111 (pod nazwiskiem Jadacka)   
  • Fijałkowska Wanda, 2004 – Les infinitifs a sujet zéro dans le français contemporain (książka; pod nazwiskiem: Jadacka), Wydawnictwo Naukowe Semper, Warszawa. 
  • Więcej: https://www.researchgate.net/profile/Wanda-Fijalkowska/publications 
Przebieg kariery naukowej

2021 – habilitacja

Od maja 2021 zatrudniona jako adiunkt.

Od początku r. akademickiego 2017/18 zatrudniona jako starszy wykładowca. 

Od kwietnia 2004 zatrudniona na stanowisku adiunkta w Instytucie Romanistyki UW.

XI 2003 – Obrona pracy doktorskiej pt.: Les infinitifs à sujet zéro dans le français contemporain [Bezokoliczniki z zerowym podmiotem we współczesnym języku francuskim] przygotowanej pod kierunkiem prof. dr hab. Teresy Giermak-Zielińskiej

1998 – uzyskanie stopnia magistra na podstawie pracy Etude des changements sémantiques dans le français et le polonais modernes sur l’exemple des quasi-diminutifs, przygotowanej pod kierunkiem prof. dr hab. Teresy Giermak-Zielińskiej.

Działalność

rok akad. 2022/2023 – przewodniczenie Komisji Językoznawczej w Szkole Doktorskiej Nauk Humanistycznych 

W roku 2004 sekretarz II Komisji Rekrutacyjnej IR.
W roku akademickim 2004/2005 opiekun II roku.
Od roku akademickiego 2005/2006 do roku akad. 2006/2007 odpowiadała za informator i stronę internetową Instytutu.
W r. akad. 2009/10 oraz 2010/11 sporządzała siatkę zajęć.
W latach 2012/13 i 2014/15 protokołowała romanistyczne doktoraty i habilitacje.
W roku akad. 2016/2017 protokołuje posiedzenia Rady Instytutu Romanistyki.
W roku akad. 2016/2017 oraz 2017/18 protokołowała posiedzenia Rady Instytutu Romanistyki.

Członkostwo w organizacjach i stowarzyszeniach

Od 2006 r. członek ATRP „Plejada”.
Nagrody
2006 – roczne stypendium Rektora UW za osiągnięcia naukowe. 

Inne

Przekłady:

  • 2022, Stanisław Leszczyński, Esquisses, reflexions et maximes philosophiques /Szkice, refleksje i maksymy filozoficzne [wydanie pełne dwujęzyczne ], Présentation / Opracowanie: Jacek J. Jadacki, Traduction / Przekład Wanda Fijałkowska et al., Oficyna Wydawnicza Epigram, Bydgoszcz 2021.
  • 2021, Filip Orlik (1672-1742) i jego diariusz, red. Sobol W., Wydawnictwa UW; przekład na polski fragmentów pisanych po francusku – około 0,33 ark.

12.2000-03.2001 Udział w grancie KBN-u SPUB 67, kierowanym przez prof. Krzysztofa Bogackiego, komplementarnym do grantu „Matchpad” Komisji Europejskiej: opracowanie schematów rekcyjnych 2000 czasowników polskich.

Hobby

Biologia, medycyna, psychologia, pływanie, taniec towarzyski (w zawieszaniu), hodowla świnek morskich.